Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určené pre predaj „online“ vstupeniek na vežu TATRAS TOWER

vydané spoločnosťou HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, Poprad – Spišská Sobota 058 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 34110/P, IČO: 50 706 730 (ďalej len „HIGH TATRAS TOWER“)

PREAMBULA

Obsahom a účelom tých všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou HIGH TATRAS TOWER (ďalej len „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“) je osobitná úprava podmienok a postupu online predaja vstupeniek na prístup do veže TATRAS TOWER v prospech zákazníkov. V rámci týchto VOP sú upravené podmienky využitia a uplatnenia vstupeniek zakúpených online, ako aj pravidlá používania internetovej stránky www.tatrastower.sk na tento účel, registrácie zákazníkov, reklamačného poriadku a iné relevantné informácie pre zákazníkov.

Vymedzenie pojmov

Areál TATRAS TOWER – sa rozumie areál v bezprostrednej blízkosti veže TATRAS TOWER, prevádzkovaný spoločnosťou HIGH TATRAS TOWER, vrátane samotnej veže TATRAS TOWER.

Cenník – dokument, ktorý obsahuje rozdelenie jednotlivých kategórii vstupov ponúkaných Predávajúcim a tomu zodpovedajúcemu Vstupnému, ktorý je Predávajúcim zverejnený na Stránke.

Nariadenie GDPR – predstavuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

TATRAS TOWER – náučno–vyhliadková veža TATRAS TOWER nachádzajúca sa v Areáli TATRAS TOWER, prevádzkovaná spoločnosťou HIGH TATRAS TOWER.

Vstupenka – cenina, ktorá vzniká korektným vyplnením príslušného formulára prístupného na Stránke a úhradou Vstupného a ktorá oprávňuje Zákazníka k vstupu na vežu TATRAS TOWER, vrátane využitia služieb poskytovaných Predajcom v Areáli TATRAS TOWER. Na účely týchto VOP je Vstupenka vydávaná v digitálnej podobe a následne zasielaná elektronicky na e-mail Zákazníka.

Vstupné – prestavuje cenu za Vstupenku v podobe jednorazového poplatku uvedeného v Cenníku.

Predávajúci alebo Predajca – sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť HIGH TATRAS TOWER.

QR kód – je dvojrozmerný kód použitý Predávajúcim na účely identifikácie a spárovania konkrétneho Zákazníka a jeho Vstupenky.

Stránka – internetová stránka zriadená Predajcom, prístupná na doméne www.tatrastower.sk.

Zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP zakúpi u Predajcu Vstupenku na vežu TATRAS TOWER pre seba alebo aj pre iné osoby, pričom tieto iné osoby sa na účely týchto VOP rovnako považujú za Zákazníka.

Zákaznícka zóna – predstavuje internetové rozhranie zriadené a prevádzkované Predávajúcim na Stránke pre Zákazníkov za účelom kúpy a predaja Vstupeniek.

Zákon o ochrane spotrebiteľa – znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve na diaľku – znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Vstupenka a zmluvný vzťah medzi Predajcom a Zákazníkom
  1. Zákazník je oprávnený, okrem predajného miesta, ktoré bude Predajcom zriadené priamo v Areáli TATRAS TOWER, rovnako využiť Stránku Predajcu za účelom zakúpenia Vstupenky na vežu TATRAS TOWER.
  2. V záujme zefektívnenia a zlepšenia poskytovania služieb Predajcom je zriadená Zákaznícka zóna, slúžiaca predovšetkým na nákup Vstupenky zo strany Zákazníka.
  3. Vstupenka zakúpená na základe týchto VOP predstavuje v súlade s týmito VOP „ceninu“, na základe ktorej je Zákazník oprávnený vstúpiť na vežu TATRAS TOWER. Predávajúci v tejto súvislosti vyhlasuje, že Vstupenka zakúpená online na Stránke je rovnocenná „vstupenke“ zakúpenej „na predajnom mieste“ v Areáli TATRAS TOWER, alebo na v akomkoľvek inom predajnom mieste, ktoré určí HIGH TATRAS TOWER.
  4. Zákazník sa stáva majiteľom Vstupenky po pripísaní úhrady jednorazového Vstupného v zmysle Cenníka na účet Predávajúceho v súlade s platobnými (článok 4. týchto VOP) a dodacími podmienkami (článok 5. týchto VOP).
  5. V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve na diaľku platí, že okamihom doručenia Vstupenky do e-mailovej schránky Zákazníka (body 4.7. a 5.1. týchto VOP) dochádza k uzatvoreniu zmluvy s Predajcom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb zo strany Predávajúceho, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom predmet vrátane práv a povinnosti zmluvy sú špecifikované týmito VOP (ďalej len „Zmluva“).
  6. V nadväznosti na bod 1.5. týchto VOP a v spojení s ust. § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve na diaľku platí, že Zákazník nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Vstupného.
  7. Doba platnosti konkrétnej Zmluvy zodpovedá dobe platnosti príslušnej Vstupenky, body 2.2. až 2.4. týchto VOP sa aplikujú primerane.
 2. Práva a povinnosti Zákazníka spojené so Vstupenkou
  1. Každý Zákazník je oprávnený na jednorazový vstup na vežu TATRAS TOWER v maximálnom trvaní jednej (1) hodiny od kvalifikovaného vstupu (na účely týchto VOP a v súlade s bodom 2.7. VOP sa kvalifikovaným vstupom rozumie prejdenie príslušným turniketom v Areáli TATRAS TOWER). Opustením veže TATRAS TOWER alebo uplynutím povoleného času v trvaní jednej (1) hodiny oprávnenie na vstup zaniká, pričom opakovaný vstup na vežu TATRAS TOWER nie je možný bez zakúpenia ďalšej Vstupenky. V prípade ak pobyt Zákazníka na veži TATRAS TOWER bude trvať viac než jednu (1) hodinu od jeho kvalifikovaného vstupu na vežu TATRAS TOWER, Zákazník je povinný pri výstupe z veže TATRAS TOWER uhradiť Predajcovi na mieste výstupu dodatočnú cenu za jeho pobyt na veži TATRAS TOWER, a to vo výške Vstupného uhradeného za Vstupenku Zákazníka, a to za každú aj začatú hodinu jeho pobytu navyše na veži TATRAS TOWER.
  2. Každá Vstupenka zakúpená prostredníctvom Stránky je platná 14 kalendárnych dní odo dňa jej zakúpenia Zákazníkom, a teda v rámci tejto doby je Zákazník oprávnený Vstupenku využiť a vstúpiť na vežu TATRAS TOWER. Zákazník je povinný rešpektovať predovšetkým poveternostné podmienky v Areáli TATRAS TOWER a limitovaný stav obsadenosti a kapacity veže TATRAS TOWER, a teda je povinný najmä strpieť čakanie v rade za účelom vstupu na vežu TATRAS TOWER po tom, čo budú pre jeho vstup vytvorené kapacitné, resp. iné možnosti. Využitím Vstupenky alebo uplynutím 14 dňovej doby platnosti Vstupenka zaniká a je ďalej nepoužiteľná a nerefundovateľná.
  3. Za nevyužitie Vstupenky na vežu TATRAS TOWER v 14 dňovej dobe platnosti zodpovedá výlučne Zákazník a nie je možné za takto nevyužitú Vstupenku žiadať od Predávajúceho vrátanie Vstupného alebo poskytnutie iného plnenia zo strany Predávajúceho. Predávajúci zároveň nezodpovedá Zákazníkovi za nemožnosť využitia Vstupenky na vežu TATRAS TOWER v dobe jej platnosti v prípade vyskytnutia tzv. vyššej moci, teda prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho a bráni mu v umožnení vstupu Zákazníka na vežu TATRAS TOWER, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal. O okolnosť vyššej moci ide najmä avšak nielen v prípade nepriaznivého počasia, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť Zákazníka na veži TATRAS TOWER alebo v prípade akýchkoľvek nariadení, opatrení, rozhodnutí, usmernení, pokynov alebo právnych predpisov, prípadne iných normatívnych správnych aktov a individuálnych správnych aktov právne záväzných prijatých či vydaných v súvislosti so šírením určitej nebezpečnej nákazlivej choroby (napr. COVID-19), v dôsledku ktorých nie je možné prevádzkovať vežu TATRAS TOWER pre verejnosť.
  4. Doba platnosti Vstupenky (t.j. 14 dní) je fixne stanovená a nie je možné ju predĺžiť.
  5. Zákazník nie je oprávnený ponúkať Vstupenku na ďalší predaj; na využitie inej neoprávnenej osobe, pre ktorú Vstupenku nezakúpil; vymeniť vstupenku s iným Zákazníkom; vytvárať falzifikáty Vstupenky; resp. vykonávať iné úkony, ktoré negatívne vplývajú na Predávajúceho. V prípade výskytu vád na Vstupenke je Zákazník oprávnený Vstupenku reklamovať postupom podľa článku 6 týchto VOP (Reklamačný poriadok).
  6. Vstupenka oprávňuje Zákazníka k využitiu služieb a atrakcií prístupných na veži TATRAS TOWER, ktoré sú ponúkané odplatne alebo bezodplatne podľa rozhodnutia Predávajúceho. Zákazník zakúpením Vstupenky berie na vedomie, že rozsah služieb a atrakcií sa môže najmä v závislosti od prevádzkových možností Predávajúceho a ročného obdobia meniť a niektoré služby a atrakcie môžu byť spoplatnené na základe osobitného cenníka Predávajúceho.
  7. V záujme úspešného vstupu na vežu TATRAS TOWER je Zákazník povinný preukázať sa Vstupenkou, ktorá mu bude dodaná Predávajúcim v súlade s článkom 5 týchto VOP, pričom zo strany Zákazníka sa postačí preukázať Vstupenkou vo forme príslušného QR kódu, a to či už vo fyzickej (listinnej), alebo digitálnej (elektronickej) podobe. Po predložení Vstupenky budú následne pri vstupnom turnikete Predajcom načítané údaje cez VIP line vstup určený pre držiteľov online Vstupeniek.
  8. Zákazník berie zároveň na vedomie, že okrem preukázania sa Vstupenkou, je taktiež povinný pred vstupom na vežu TATRAS TOWER na vyzvanie Predávajúceho (respektíve ním poverenými osobami) preukázať sa platným preukazom totožnosti, a to za účelom overenia si splnenia predpokladov pre kúpu Vstupenky so zvýhodneným Vstupným.
  9. Zákazník je povinný pred vstupom na vežu TATRAS TOWER skontrolovať správnosť údajov na Vstupenke. Prípadné chyby a preklepy je povinný bez zbytočného odkladu reklamovať u Predajcu podľa článku 6 týchto VOP (Reklamačný poriadok).
  10. Je výslovne zakázané upravovanie, falšovanie, kopírovanie alebo iné pozmeňovanie Vstupeniek, pričom podľa povahy porušenia bude Predávajúci vyhodnocovať právne následky a zodpovednosť osoby podľa príslušných právnych predpisov, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti.
  11. Zákazník berie na vedomie, že v Areáli TATRAS TOWER môžu byť zhotovované rôzne formy obrazového a zvukového záznamu, napr. na umelecké účely a na účely propagácie Predávajúceho, ako aj pre tlačové, filmové alebo rozhlasové a televízne spravodajstvo.
  12. Akékoľvek použitie Vstupenky na iné účely nepredpokladané týmito VOP, t.j. okrem nekomerčnej návštevy Areálu TATRAS TOWER a využitia služieb a atrakcií v predmetnom Areáli TATRAS TOWER, je v súlade s týmito VOP neprípustné a zakázané, ak nie je osobitne preukázateľne dohodnuté inak.
  13. Kúpou a použitím Vstupenky na vežu TATRAS TOWER vyjadruje Zákazník súhlas s Návštevným poriadkom, ktorého aktuálne a platné znenie je prístupné na Stránke a v Areáli TATRAS TOWER a s ktorým sa Zákazník zaväzuje riadne oboznámiť.
  14. Vstupom do Areálu TATRAS TOWER sa Zákazník zaväzuje dodržiavať okrem vyššie spomenutého Návštevného poriadku aj pokyny Predávajúceho, respektíve ním poverených osôb.
  15. V prípade porušenia Návštevného poriadku alebo neuposlúchnutia pokynu Predávajúceho, resp. ním poverenej osoby, zo strany Zákazníka, je Predávajúci oprávnený Zákazníka vykázať z Areálu TATRAS TOWER a Zákazník je povinný Areál TATRAS TOWER bezodkladne opustiť. Po vykázaní Zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie Vstupného alebo poskytnutie iného plnenia zo strany Predávajúceho, pričom aplikácia ustanovení článku 6 VOP (Reklamačný poriadok) je vylúčená. O intenzite porušenia Návštevného poriadku je oprávnený rozhodnúť samotný Predajca, respektíve ním poverená osoba.
 3. Zákaznícka zóna
  1. K priamemu zakúpeniu vstupeniek na vežu TATRAS TOWER je Predávajúcim zriadená Zákaznícka zóna, prístupná prostredníctvom Stránky.
  2. Zákazník nie je povinný sa zaregistrovať na Stránke za účelom zakúpenia Vstupenky.
 4. Cena a platobné podmienky
  1. Výška Vstupného a jednotlivé kategórie vstupov sú uvedené v Cenníku, ktorého platná a aktuálna verzia bude zverejnená na Stránke. Výška Vstupného bude v Cenníku stanovená vždy vrátane DPH v súlade so zákonnom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  2. Vstupy na vežu TATRAS TOWER sú rozdelené do niekoľkých kategórií vstupov, ktorým zodpovedá rozdelenie výšky Vstupného v Cenníku.
  3. Aktuálny a platný Cenník bude vždy zverejnený na Stránke v sekcii Vstupenky.
  4. V súlade s Cenníkom platí nasledovná kategória Vstupov rozdelená pre:
   1. dospelú osobu;
   2. dieťa do 15 roku veku;
   3. seniorov (osoby staršie ako 65 rokov);
   4. držiteľov karty ISIC/ ITIC/EURO26;
   5. držiteľov preukazov ZŤP/ ZŤPS.
  5. Cenu Vstupeniek a jednotlivých kategórií vstupov je možné prostredníctvom Stránky uhradiť nasledovnými spôsobmi:
   1. platobnou kartou prostredníctvom systému CardPay, ktorý bude zabezpečený prostredníctvom virtuálneho POS terminál prevádzkovaného Slovenskou sporiteľnou, a.s.), kde budú akceptované platobné karty VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Zákazník môže použiť uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou alebo
   2. internet bankingom prostredníctvom banky, v ktorej má Zákazník vedený účet a jej logo sa nachádza na Stránke v príslušnej sekcii v rámci kúpy Vstupenky, pričom tento spôsob úhrady bude uvedený do prevádzky dodatočne, alebo
   3. bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.
  6. Zákazník pri kúpe Vstupenky zvolí ich počet, vyberie konkrétnu kategóriu vstupu vo vzťahu k príslušnej Vstupenke, v príslušnom formulári riadne vyplní požadované osobné údaje a následne podľa možnosti výberu úhrady bude presmerovaný na stránku, prostredníctvom ktorej dôjde k úhrade Vstupného.
  7. Po pripísaný úhrady Vstupného na účet Predávajúceho bude Zákazníkovi automaticky doručený elektronický doklad o zakúpení Vstupenky, ktorý bude Predávajúcim zaslaný Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to spolu so Vstupenkou.
  8. Predávajúci je na základe týchto VOP oprávnený jednorázovo a na základe svojho rozhodnutia meniť výšku Vstupného vrátane celkovej skladby Cenníka a zároveň aj tieto VOP, pričom pre Zákazníkov bude vždy platný Cenník a tomu zodpovedajúce VOP zverejnené na Stránke v čase zakúpenia Vstupenky.
 5. Dodanie a zaslanie Vstupenky
  1. Riadne zakúpená Vstupenka vrátane samostatného QR kódu (pričom riadnym zakúpením sa rozumie zaznamenanie úhrady Vstupného podľa bodu 4.7. týchto VOP), bude Zákazníkovi podľa možností bezodkladne doručená do e-mailovej schránky, ktorú Zákazník uviedol v príslušnom formulári pri zakúpení Vstupenky.
  2. Každá Vstupenka dodaná Predávajúcim Zákazníkovi bude obsahovať nasledovné náležitosti:
   1. dátum a čas vydania Vstupenky;
   2. QR kód, ktorý bude postačujúcim a samostatným prvkom na povolenie vstupu na vežu TATRAS TOWER bez nutnosti predloženia samotnej Vstupenky.
  3. Zákazník je v záujme úspešného dodania Vstupenky povinný zaplatiť Vstupné v plnej výške v súlade s aktuálnym a platným Cenníkom, v opačnom prípade nie je Predajca povinný dodať Zákazníkovi Vstupenku.
  4. Zákazník berie na vedomie, že nedoručenie Vstupenky zavinené alebo spôsobené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym vyplnením osobných údajov zo strany Zákazníka (najmä jeho e-mailovej adresy) nie je zodpovednosťou Predajcu.
 6. Reklamačný poriadok
  1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie vady Vstupenky, vrátane vady služby spojenej s kúpou Vstupenky.
  2. Na účely týchto VOP a zefektívnenia reklamačného konania sa vadou Vstupenky rozumejú najmä avšak nielen nasledovné prípady:
   1. Vstupenku sa nepodarilo doručiť na e-mailovú adresu Zákazníka;
   2. Vstupenka neobsahuje niektorú z náležitosti uvedených v bode 5.2. týchto VOP;
   3. nedošlo k zrealizovaniu platby v súlade s článkom 4. týchto VOP;
   4. na Vstupenke nie sú korektne alebo správe uvedené príslušné údaje;
   5. Vstupenka obsahuje inú kategóriu vstupu;
   6. Vstupenka obsahuje chyby a vady, ktoré znemožňujú jej uplatnenie na účel predpokladaný týmto VOP (t. j. najmä umožnenie vstupu na vežu TATRAS TOWER), atď.
  3. Zákazník je v záujme zefektívnenia reklamačného konania povinný uviesť stručný dôvod reklamácie, pričom postačí odkaz na niektorý z dôvodov vymenovaných v bode 6.2. týchto VOP, resp. na iný dôvod podľa uváženia Zákazníka.
  4. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom, a to najmä nasledovnými spôsobmi:
   1. zaslaním písomnej reklamácie na adresu sídla Predávajúceho, ku ktorej pripojí vytlačenú vadnú Vstupenku, prípadne fotografiu vadnej Vstupenky, pričom na účely reklamačného konania postačí aj uvedenie identifikačného čísla vadnej Vstupenky;
   2. zaslaním reklamačného e-mailu na adresu reklamacie@tatrastower.sk, ktorá je Predávajúcim osobitne určená pre vybavovanie reklamácií, pričom písm. a) tohto bodu sa aplikuje primerane;
   3. priamo na predajnom mieste zriadenom v Areáli TATRAS TOWER, resp. na inom predajnom mieste, ktoré určí HIGH TATRAS TOWER, a to predložením vadnej Vstupenky.
   Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že všetky vyššie uvedené spôsoby sú rovnocenné.
  5. Doručením reklamácie podľa bodu 6.4. týchto VOP začína reklamačné konanie, pričom Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  6. V rámci reklamačného konania vyhodnotí Predávajúci opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť reklamácie a v každom prípade vydá Zákazníkovi písomne potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.
  7. Ak je reklamácia opodstatnená, Predajca zašle na e-mailovú adresu Zákazníka, v lehotách podľa bodu 6.5. týchto VOP, novú, resp. opravenú Vstupenku.
  8. Výsledkom reklamačného konania môže byť po uvážení Predajcu okrem potvrdenia (bod 6.6. VOP) aj návrh spôsobu riešenia reklamácie a vzhľadom na okolnosti reklamácie aj jednoduchý návrh na odstránenie chýb a vád Vstupenky.
  9. V prípade ak je reklamácia neopodstatnená je súčasťou potvrdenia o spôsobe vybavenia reklamácie stručné zdôvodnenie Predajcu o dôvodoch zamietnutia reklamácie.
  10. Ak bola reklamácia uplatnená podľa bodu 6.4. písm. b) a c) týchto VOP zašle Predávajúci potvrdenie o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu Zákazníka.
  11. Na účely efektívneho uplatnenia práv Zákazníka ako spotrebiteľa v reklamačnom konaní môže Zákazník kontaktovať poverenú osobu Predajcu na kontaktnom tel. čísle +421 903 602 006 ktorá poučí Zákazníka o právach spotrebiteľa a možnostiach riešenia danej reklamácie, najmä o právach podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
  12. Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailu na reklamacie@tatrastower.sk. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania tejto žiadosti, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorý je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, alebo iná príslušná na to oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
  13. Body 6.1 až 6.12 VOP sa uplatňujú vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, pričom vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý je právnickou osobou / podnikateľom sa uplatňujú primerane podľa povahy toho-ktorého ustanovenia.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Zákazník vyhlasuje, že pred kúpou Vstupenky sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Ak sa uzatvára zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.tatrastower.sk, dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu Zákazníka, ako záujemcu o kúpu vstupenky, tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasí všetky predtým zadané a zobrazené údaje. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
  2. Právny vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom na Zmluvu sa prednostne sa aplikujú ustanovenia týchto VOP, následne príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalej ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve na diaľku.
  3. Predávajúci vyhlasuje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky boli koncipované a prijaté v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných vzťahov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, vrátane práv spotrebiteľa. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (Slovenskou obchodnou inšpekciou) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté, pričom Predajca zjedná v krátkej dobre nápravu. Nápravou sa rozumie aj úprava a zmena dotknutých ustanovení týchto VOP.
  4. Vzhľadom na vyššie uvedené rovnako platí, že ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude doplnené ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia VOP nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.
  5. V prípade vzniku rozporov sa Predajca a Zákazník zaväzujú riešiť vzájomné rozpory a nároky mimosúdnou cestou, najmä vzájomným rokovaním vedenej v dobrej viere a korektnou komunikáciou vrátane postupu upraveným podľa článku 6 týchto VOP (Reklamačný poriadok). V prípade ak Predajca a Zákazník nevyriešia prípadne rozpory podľa predchádzajúcej vety, je ktorákoľvek strana oprávnená riešiť rozpor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu platí právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky, t. j. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
  6. Predávajúci vyhlasuje, že nezodpovedá Zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia týchto VOP alebo za iné škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti na strane Zákazníka.
  7. Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov Zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia GDPR sú transparentne zverejnené na Stránke v časti „GDPR“.
  8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstúpili do platnosti a účinnosti dňa 14. 12. 2020.

Máte otázku?