Návštevný a prevádzkový poriadok veže TATRAS TOWER

Prevádzkovateľ, obchodná spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom: Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 34110/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje náučno-výhliadkovú vežu na Štrbskom Plese TATRAS TOWER (ďalej len „veža TATRAS TOWER“). Za účelom zabezpečenia bezpečnosti osôb vstupujúcich na vežu TATRAS TOWER, ako aj za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky veže TATRAS TOWER vydáva Prevádzkovateľ tento návštevný a prevádzkový poriadok (ďalej len „Poriadok“) veže TATRAS TOWER. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na vežu TATRAS TOWER s týmto Poriadkom a dodržiavať všetky jeho ustanovenia. Vstupom fyzickej osoby do areálu veže TATRAS TOWER (ďalej aj ako „návštevník“) táto osoba potvrdzuje, že sa s Poriadkom riadne a v plnom rozsahu oboznámila, pričom svojím vstupom zároveň vyjadruje svoj súhlas s podmienkami obsiahnutými v Poriadku a vyhlasuje, že sa nimi bude spravovať.

 

 1. Vstup na vežu TATRAS TOWER je možný len v čase prevádzkových hodín stanovených Prevádzkovateľom a s platnou vstupenkou, ktorou je povinný sa návštevník kedykoľvek na výzvu preukázať.

 2. Vstup na vežu TATRAS TOWER, vstup na doplnkové atrakcie a ich využívanie je len na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.

 3. Vstup deťom do 12 rokov na vežu TATRAS TOWER je povolený len v sprievode aspoň jednej dospelej osoby, pričom za bezpečnosť detí zodpovedajú sprevádzajúce dospelé osoby.

 4. Vstup so zvieratami na vežu TATRAS TOWER je zakázaný.

 5. Návštevník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený u návštevníkov pred vstupom na vežu TATRAS TOWER, prípadne počas ich návštevy na veži TATRAS TOWER, vykonať kontrolu ich batožiny, resp. iných osobných vecí, za účelom zistenia, či sa v nej nenachádzajú nebezpečné predmety alebo iné veci ohrozujúce bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov, prípadne či sa v batožine, resp. v iných osobných veciach nenachádzajú zvieratá. Návštevník je povinný Prevádzkovateľovi na jeho žiadosť ukázať obsah jeho batožiny, resp. iných osobných vecí. Návštevník, u ktorého budú nájdené predmety alebo iné veci ohrozujúce bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov, alebo návštevník, u ktorého bude nájdené zviera, nebude na vežu TATRAS TOWER vpustený, prípadne bude z veže TATRAS TOWER vykázaný bez nároku na vrátenie alebo inú refundáciu vstupného.

 6. Návštevník je povinný každý úraz, ktorý utrpel na veži TATRAS TOWER, bezodkladne po jeho vzniku nahlásiť príslušnej zodpovednej osobe Prevádzkovateľa, ktorá bude k dispozícii na tento účel v pokladni veže TATRAS TOWER. Za úrazy a/alebo iné škody vzniknuté v dôsledku zanedbania povinnej primerane nevyhnutnej opatrnosti návštevníka, v dôsledku vstupu na vežu TATRAS TOWER v stave, ktorý negatívne ovplyvnil schopnosť návštevníka predchádzať úrazom a/alebo škodám, alebo v dôsledku zanedbania dohľadu nad osobami, nad ktorými je návštevník povinný vykonávať dohľad, Prevádzkovateľ veže TATRAS TOWER nezodpovedá.

 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, krádež alebo zmiznutie (a podobne) akýchkoľvek vecí návštevníkov, resp. iných osôb odložených alebo uložených v priestoroch veže TATRAS TOWER, vrátane priestorov prináležiacej gastro prevádzky Prevádzkovateľa, či obchodu so suvenírmi Prevádzkovateľa, pretože sa nejedná o priestory k tomu určené.

 8. Veža TATRAS TOWER je vybavená požiarnymi únikmi, ktoré sú Prevádzkovateľom na príslušných miestach veže TATRAS TOWER viditeľne označené. Návštevníci sú povinní tieto požiarne úniky využiť výlučne v prípade vzniku požiaru alebo na pokyn Prevádzkovateľa a sú povinní riadiť sa týmito pokynmi Prevádzkovateľa, hasičov, polície, resp. iných kompetentných subjektov.

 9. Návštevníci veže TATRAS TOWER sú povinní predchádzať škodám, ktoré by im mohli vzniknúť na veži TATRAS TOWER, pričom majú zakázané najmä:

  • zdržiavať sa v priestoroch veže TATRAS TOWER mimo prevádzkových hodín;

  • vstupovať na vežu TATRAS TOWER so zvieratami;

  • vstupovať na vežu najmä s bicyklom, na kolieskových korčuliach, kolobežke, v lyžiarskej obuvi, s lyžami alebo snoubordom, v mačkách, s turistickými palicami s ostrým hrotom, resp. s inými nebezpečnými alebo nevhodnými predmetmi alebo vecami. S poukazom na charakter veže TATRAS TOWER Prevádzkovateľ výslovne neodporúča vstup do jej priestorov v obuvi s opätkami, resp. v inej než pevnej obuvi;

  • vstupovať do priestorov veže TATRAS TOWER, alebo do jej priľahlých priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov;

  • vykláňať sa cez zábradlie alebo ho neprimerane zaťažovať;

  • vnášať do veže TATRAS TOWER nebezpečné predmety alebo veci, ktoré by mohli spôsobiť škodu na veži TATRAS TOWER, alebo ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie ostatných návštevníkov, zamestnancov Prevádzkovateľa, resp. iné osoby oprávnené zdržovať sa v priestoroch veže TATRAS TOWER (napr. nože, strelné zbrane alebo iné zbrane, predmety, ktoré je možné ako zbrane použiť, výbušniny, strelivo, alkohol, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory a pod.);

  • vyhadzovať akékoľvek predmety z veže TATRAS TOWER;

  • vyhadzovať odpadky mimo miest na to určených;

  • fajčiť, zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom v priestoroch veže TATRAS TOWER;

  • bezdôvodne a neoprávnene používať požiarne únikové cesty veže TATRAS TOWER;

  • vstupovať na vežu pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok a/alebo ostatných látok spôsobilých nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie (spolu ďalej len „návykové látky“) a užívať návykové látky v priestoroch veže TATRAS TOWER;

  • vstupovať na vežu TATRAS TOWER s jedlom a/alebo s nápojmi;

  • vyhotovovať na veži fotografie, audiovizuálne záznamy, vizuálne záznamy, resp. iné záznamy, ktoré budú slúžiť na obchodné a/alebo propagačné účely iného subjektu než Prevádzkovateľa.

 10. Jazda na tobogane umiestnenom v rámci veže TATRAS TOWER bude umožnená len pre návštevníkov s výškou nad 120 cm (vrátane), a to len na špeciálnej podložke (tzv. vak na kĺzanie) poskytnutej zo strany Prevádzkovateľa na tento účel. Vak na kĺzanie je majetkom Prevádzkovateľa a návštevník je povinný po ukončení jazdy bezodkladne vrátiť predmetný vak naspäť Prevádzkovateľovi. Tobogan je určený na jazdu zhora nadol. V tobogane sa môže nachádzať vždy len jedna osoba, a teda návštevník je povinný svojou činnosťou prispieť k tomu, aby do toboganu nevošiel spolu s ďalšou osobou (resp. s ďalšími osobami). Po šmyknutí sa toboganom nadol je návštevník povinný okamžite opustiť priestor dojazdovej plochy toboganu. Návštevník je povinný pri využívaní toboganu rešpektovať pokyny obsluhy Prevádzkovateľa. Tobogan je vybavený signalizačným zariadením s nasledovným významom: zelená = štart jazdy, červená = nevstupovať do toboganu. Po aktivovaní zelenej svetelnej signalizácie môže začať jazdu toboganom výlučne jeden návštevník. Ďalší návštevník môže začať jazdu až po opätovnom aktivovaní zelenej svetelnej signalizácie, ak obsluha Prevádzkovateľa neudelí iný pokyn. Počas jazdy toboganom nie je možné mať na oblečení žiadne ostré kovové, resp. inak nebezpečné prvky. Počas jazdy toboganom je nutné rešpektovať bezpečnostné značky umiestnené na tobogane. Je zakázané predovšetkým pohybovať sa tubusom toboganu smerom nahor, akokoľvek sa pohybovať po vonkajšom plášti toboganu, jazdiť v tobogane hlavou napred, zastavovať a zdržiavať sa bezdôvodne v tubuse toboganu, púšťať toboganom akýkoľvek predmet alebo zviera. Je tiež zakázané znečisťovať a poškodzovať povrch toboganu, používať tobogan k inému účelu, než na ktorý je určený, odstraňovať z toboganu a jeho konštrukcie akékoľvek prvky alebo značenie, kotviť, viazať alebo inak pripájať k toboganu ďalšie prvky. Na tobogan nie je možné vstupovať s jedlom, pitím, so žuvačkou alebo s inými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť škodu alebo inú ujmu návštevníkovi alebo škodu na tobogane. Tobogan nesmú používať najmä návštevníci s vážnymi zdravotnými problémami (ako napr. klaustrofóbia, chronické cievne a srdcové problémy), návštevníci pod vplyvom návykových látok, resp. návštevníci, ktorým by jazda toboganom mohla spôsobiť inú ujmu. Za nepriaznivých meteorologických podmienok, resp. na základe osobitného rozhodnutia Prevádzkovateľa, je možné tobogan uzavrieť a jeho prevádzku prerušiť, a to bez nároku na vrátenie alebo inú refundáciu vstupného.

 11. Súčasťou veže TATRAS TOWER je aj presklená špica v oblasti hornej vyhliadkovej plošiny so skleneným zábradlím. Maximálny počet osôb, ktoré sa v rovnakom čase môžu nachádzať na tejto presklenej plošine je 5. Na sklenenú podkladu nie je možné vstupovať v topánkach, na ktorých podrážkach sa nachádza štrk, piesok alebo kamene. Zakazuje sa vstupovať na presklenú podlahu v topánkach s kovovými prvkami na podrážkach.

 12. Adrenalínovou súčasťou veže TATRAS TOWER je aj pochôdzna sieť, ktorá je určená deťom aj dospelým bez obmedzenia veku a nachádza sa vo výške 33 metrov nad zemou.

  Na pochôdznej sieti je ZAKÁZANÉ behať a skákať ako na trampolíne. V priestore siete sa zakazuje manipulovať s otvoreným ohňom, manipulovať s ostrými predmetmi, manipulovať s chemikáliami (ako riedidla, rozpúšťadlá a pod.), konzumovať alkohol a iné návykové látky. Na sieti sa zakazuje realizovať akékoľvek úpravy lanovej siete a jej konštrukcie, úmyselne poškodzovať akúkoľvek časť konštrukcie lanovej siete, hádzať akékoľvek predmety cez sieť.

  Vstup na pochôdznu sieť sa NEODPORÚČA osobám s vážnou srdcovou vadou; osobám, ktoré mali v nedávnej minulosti vážne zranenia, najmä po poranení chrbtice a osobám, ktorým pohyb po lanovej sieti/vo výške by mohol podľa ich vlastného uváženia zhoršiť ich zdravotný stav. Neplnoletí návštevníci musia byť počas celej doby pohybu po siete pod dozorom sprevádzajúcej dospelej osoby, ktorá za nich nesie plnú zodpovednosť.

  Pre vstup na pochôdznu sieť sa ODPORÚČA športové oblečenie a pevná obuv. Vhodné je tiež vyložiť si z vreciek obsah, ktorý by mohol vypadnúť. Pochôdzna sieť je mimo prevádzky v prípade nepriaznivého počasia (napr. búrka).

  Návštevníci areálu a pochôdznej siete sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a riadiť sa inštrukciami pracovníkov veže TATRAS TOWER. Povinní sú tiež bezodkladnej informovať prevádzkovateľa v prípade poškodenia akejkoľvek časti zariadenia alebo v prípade inej závady. Návštevníci sú povinní počínať si tak, aby nespôsobili ujmu na zdraví sebe ani iným osobám a dodržiavať zásady slušného správania, čistotu a poriadok.

 13. Návštevníci veže TATRAS TOWER sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov Prevádzkovateľa, resp. ním poverených osôb, a to za každých okolností, avšak najmä v prípade nepriaznivého počasia. V prípade náhlej zmeny počasia (napr. hustý dážď, hustá hmla, búrka, nárazový alebo silný vietor, námraza a pod.) sú návštevníci povinní vežu TATRAS TOWER za asistencie Prevádzkovateľa okamžite a s nevyhnutnou opatrnosťou opustiť, a to bez nároku na vrátenie alebo inú refundáciu vstupného.

 14. Prevádzkovateľ oznamuje návštevníkom veže TATRAS TOWER, že areál veže TATRAS TOWER a bezprostredne priľahlých priestorov je zo strany Prevádzkovateľa nepretržite monitorovaný kamerovým systémom, ktorý zhotovuje obrazový záznam.

 15. V prípade porušenia tohto Poriadku a/alebo porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo dopustenia sa iného protiprávneho konania, je Prevádzkovateľom poverená osoba oprávnená návštevníka z veže TATRAS TOWER bezodkladne vykázať bez nároku na vrátenie alebo inú refundáciu vstupného, prípadne návštevníka bez nároku na vrátenie alebo inú refundáciu vstupného na vežu TATRAS TOWER nevpustiť. Prevádzkovateľ je oprávnený prijať ďalšie potrebné opatrenia.

 16. Prevádzkovateľ oznamuje návštevníkom veže TATRAS TOWER, ako dotknutým osobám, že v súvislosti s ich vstupom na vežu TATRAS TOWER budú, resp. môžu byť spracúvané ich osobné údaje. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov návštevníkov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa www.tatrastower.sk.

 17. Návštevník veže TATRAS TOWER, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva návštevník veže TATRAS TOWER príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa vlastného výberu. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú evidované v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý je dostupný tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

  Možnosť návštevníka obrátiť sa v danej veci na všeobecný súd týmto nie je dotknutá.

 

Tento návštevný a prevádzkový poriadok veže TATRAS TOWER je platný od 10.12.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť obsah tohto Poriadku, pričom aktualizovaný Poriadok bude transparentným spôsobom zverejnený návštevníkom.

Máte otázku?